Peugeot Garancije

 


Garancija na boju

Uz ugovornu garanciju, Automobiles PEUGEOT daje garanciju koja pokriva sve greške originalne boje i laka karoserije, od datuma isporuke navedenog u garantnoj potvrdi u Garantnoj i servisnoj knjižici:

- u trajanju od 3 godine za putnička vozila

- u trajanju od 2 godine za teretna vozila


Garancija na boju se odnosi na:

- potpuno ili delimično farbanje vozila, ukoiko se radi o oštećenju ili nedostatku za koje su proizvođač ili njegov predstavnik utvrdili da ne odgovara standardima proizvođača

- garancija se primenjuje pod uslovom da je vozilo uvek popravljano u skladu sa standardima proizvođača i da je klijent na vreme i u skladu sa opisanim operacijama vršio redovne servise, kako je navedeno u servisnoj knjižici, kao i da je na vreme u servisnoj mreži PEUGEOT otklanjao eventualne nedostatke na vozilu

Da biste zadržali pravo na garanciju na boju, dužni ste popraviti oštećenja koja su nastala usled spoljašnjih uticaja u roku od dva meseca od utvrđivanja tih oštećenja. Troškove popravke snosite sami.


Garancija na boju se ne odnosi na:

- štete na boji ili na laku karoserije nastale usled spoljašnjih uticaja, kao što su atmosferski talozi životinjskog, biljnog ili hemijskog uticaja, pesak, so, udari kamenčića, ili prirodne pojave (grad, poplave) i drugi spoljašnji faktori (koji jesu ili nisu posledica nesreće)

- štete nastale usled nemara korisnika, zbog prekasnog prijavljivanja greške koju treba otkloniti ili zbog nepoštovanja preporuka proizvođača

- štete nastale usled događaja koji nisu pokriveni ugovornom garancijom

- posledice popravki, transformacija ili modifikacija koje proizvođač ne odobrava i koje su izvršene od strane neovlašćenih lica

-->