Peugeot Garancije

 


Garancija na koroziju

Proizvođač automobila Peugeot daje garanciju na koroziju koja bi eventualno nastala na unutrašnjim delovima i širi se ka spoljašnjim delovima, od datuma isporuke koji je naveden u Garantnoj potvrdi koja je dostavljena klijentu i to za period od:

- 12 godina za putnička vozila

- 5 godina za teretna vozila


Garancija na koroziju se odnosi na:

Garancija na zaštitu od korozije pokriva popravku ili zamenu delova za koje Automobiles PEUGEOT ili njegov predstavnik utvrde da su neispravni, a na kojima se pojavljuje perforacija zbog korozije.

- Garancija na zaštitu od korozije primenjuje se pod uslovom da je vozilo uvek popravljano u skladu sa standardima proizvođača, kao i da je klijent na vreme obavljao:

    1. periodična održavanja navedena u Garantnoj i servisnoj knjižici
    2. kontrolne preglede u okviru garancije na zaštitu od korozije, opisane u nastavku
    3. popravke eventualnih oštećenja na vozilu
U ciklusu održavanja u okviru garancije na zaštitu od korozije, predviđena su 4 periodična kontrolna pregleda, na trošak klijenta, od kojih se prvi mora obavezno izvršiti 4 godine od datuma početka garancije na zaštitu od korozije za putnička vozila, odnosno 2 godine nakon tog istog datuma za teretna vozila, zatim svake 2 godine za sva vozila. Prilikom tih pregleda, nakon kompletnog pranja vozila, ako je ono potrebno, serviser će proveriti njegovo stanje i utvrditi eventualne potrebne zahvate, kao i zahvate koji bi mogli biti pokriveni garancijom na zaštitu od korozije. Oštećenja nastala usled spoljašnjih uticaja koja bi mogla uzrokovati koroziju, upisuju se na predviđenim stranicama Garancijske i servisne knjižice.


Napomene

- Nakon svakog zahvata na karoseriji (nakon nesreće, oštećenja...), obavezno treba izvršiti kontrolni pregled pod istim uslovima

- Oštećenja nastala zbog spoljašnjih uticaja, dužni ste popraviti o svom trošku, uz poštovanje normi proizvođača Automobiles PEUGEOT, u roku od dva meseca od kontrolnog pregleda. Ta popravka će se evidentirati u Garantnoj i servisnoj knjižici, uz navođenje firme koja je izvršila popravku, datuma popravke, kilometraže vozila i broja plaćenog računa. Prilikom svakog korišćenja garancije na zaštitu od korozije, dužni ste dati na uvid Garancijsku i servisnu knjižicu, sa ispravno popunjenim podacima prilikom periodičnih pregleda.


Garancija na koroziju se ne odnosi na:

- Oštećenja nastala usled nemara korisnika ili nepoštovanja preporuka proizvođača od strane korisnika

- Oštećenja proistekla iz slučajeva koje ne pokriva ugovorna garancija

- Posledice štetnih uticaja sredstava za zaštitu od korozije dodatnim tretmanima koji nisu preporučeni od strane proizvođača

- Posledice popravki, zamena ili modifikacija koje proizvođač ne odobrava i koje su izvedene od strane neovlašćenih lica

- Pojavu korozije prouzrokovanu montažom dodatne opreme koju nije odobrio proizvođač i/ili koja je ugrađena protivno pravilima proizvođača

- Prerade karoserije, tovarne površine i krevete na teretnim vozilima

- Točkove i mehaničke elemente koji nisu sastavni deo karoserije-->